Algemene voorwaarden

1. Alle leveringen van Diensten door BLINK Schoonmaakbedrijf, alle transacties tussen BLINK Schoonmaakbedrijf, gelegen in 2990 Wuustwezel, BTW - BE 0743.901.314 (hierna “BLINK”) en de Opdrachtgever (“Opdrachtgever”), worden beheerst door onderhavige algemene voorwaarden. Door zijn akkoord met de offerte, erkent de opdrachtgever kennis te hebben genomen van onze algemene voorwaarden en deze te aanvaarden. Deze voorwaarden hebben steeds voorrang op voorwaarden van de opdrachtgever, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden.

2. Onze offerte blijft geldig gedurende 8 kalenderdagen.

3. Een overeenkomst komt pas tot stand na schriftelijke of elektronische bevestiging van de offerte van de opdrachtgever aan BLINK. Eventuele wijzigingen of aanvullingen na de totstandkoming zijn slechts geldig na schriftelijk akkoord van beide partijen, o.a. m.b.t. de prijs, de betalingsvoorwaarden, uitvoeringstermijnen, enz.

4. Behoudens anders schriftelijk overeengekomen, worden onze contracten aangegaan voor onbepaalde duur. Nochtans kunnen zij worden opgezegd door één van de partijen, mits inachtneming van een opzeggingstermijn van drie maanden, betekend per aangetekend schrijven.

5. De prijsofferte werd door BLINK berekend aan de hand van de productienormen, die een optimale kwaliteit garanderen. Tijdens de duur van de overeenkomst kunnen de basiselementen door BLINK eventueel worden aangepast n.a.v. verbetering van de productiemethoden en technieken. In voorkomend geval garandeert BLINK echter vrijwaring van de kwaliteit van de werkzaamheden en van uitvoering van het overeengekomen schoonmaakprogramma.

6. De aanneemsom dekt lonen, sociale lasten, schoonmaakproducten, materieel, inspectie en algemene kosten tegen de tarieven die gelden op de dag van de offerte en zijn gebaseerd op een door de klant opgegeven of in de offerte vermelde oppervlakte en bezettingsgraad. Een wijziging van één van de basiselementen kan aanleiding geven om de prijzen opnieuw te bespreken. Behalve indien anders wordt afgesproken, bevatten de prijzen bijvoorbeeld niet het ophalen en wegvoeren van groot afval, het leveren van toiletpapier, handzeep, en papieren handdoekjes, noch het verhuren van inloopmatten.

7. De prijzen worden beïnvloed door loonsverhoging, indexaanpassingen en verhoging van sociale lasten. Bij verhoging van deze kosten worden de prijzen aangepast met een percentage dat wordt berekend door de algemene Belgische schoonmaakunie.

8. De aanneemsommen zijn berekend op basis van een gemiddelde prestatie per jaar. Hierbij werd rekening gehouden met verlofdagen die wettelijk voorzien zijn in België en de eventuele sluitingsperiodes of de gedeeltelijke sluitingen van de opdrachtgever. Verlof -, feest- en/of brugdagen worden dus niet gecrediteerd. Indien de sluitingsperiodes niet worden aangegeven bij de offerte of indien de sociale kalender van het bedrijf bij aanvang van het nieuwe jaar niet wordt doorgegeven door de opdrachtgever, heeft deze geen recht op creditering voor de dagen waarop niet gewerkt kon worden.

9. Eventuele nieuwe milieutaksen en nieuwe belastingen op drijfkracht werden bij de prijsberekening niet in rekening gebracht. Zij zijn desgevallend ten laste van de opdrachtgever.

10. Alle gevallen van overmacht ontslaan BLINK van haar aansprakelijkheid voor wat betreft het niet uitvoeren van haar verplichtingen. In geval van overmacht is BLINK gerechtigd de overeenkomst voor zover deze nog niet is uitgevoerd hetzij als gevolg van de overmacht op te schorten hetzij te annuleren zonder dat BLINK gehouden is tot betaling van een schadevergoeding. Onder ‘overmacht’ wordt begrepen: iedere gebeurtenis waar BLINK redelijkerwijze geen controle over heeft, inbegrepen maar niet beperkt tot stakingen, lock‐out, vertragingen of onderbrekingen in het vervoer, oorlogsdaden, oproer, brand, bevelen, verordeningen of voorschriften van de regering of de administratie, het niet kunnen verkrijgen van brandstoffen, bevoorradingsmoeilijkheden, materiaalschaarste, weersomstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk moeilijk of onmogelijk maken, daden van derden etc.

11. De opdrachtgever is verplicht om de water- en elektriciteitsaansluitingen ter beschikking te stellen die nodig zijn voor de uitvoering van de werken. Hij verbindt zich er tevens toe de kosten voor die aansluitingen op zich te nemen.

12. De opdrachtgever draagt alle kosten voor levering van elektriciteit, verwarming, water, het lozen van vervuild water en inzameling en verwerking van afval.

13. De opdrachtgever garandeert de toegang tot de lokalen en verbindt zich ertoe, naar behoefte, om de airconditioning of de verwarming niet af te sluiten. Zou de toegang tot de werkruimten gesloten blijken, zal BLINK recht hebben op een schadevergoeding gelijk aan de verloren werkuren. Niet naleving van de vooropgestelde uitvoeringstermijnen kunnen nooit aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst ten laste van BLINK, tot indeplaatsstelling noch tot betaling van enige schadevergoeding aan de klant. Wijzigingen in de opdracht hebben automatisch tot gevolg dat de vooropgestelde uitvoeringstermijnen vervallen.

14. De opdrachtgever verbindt er zich tevens toe dat er bij de uitvoering van de werken geen abnormale obstakels of belemmeringen zijn, die de normale schoonmaakprestaties onmogelijk maken. Indien, omwille van niet aangekondigde verbouwingswerken of hindernissen, het schoonmaakonderhoud gedeeltelijk of geheel niet kan worden uitgevoerd, heeft de opdrachtgever geen recht op gedeeltelijke of gehele creditering van de aanneemsom. Indien er zich toch een substantiële vermindering van uren voordoet, bv. door verbouwingswerken, dan moet dit tijdig, dit is ten minste 8 weken voor de aanvang, aangekondigd worden met concrete informatie over de timing zodat de nodige maatregelen naar het personeel toe kunnen genomen worden. Om tijdelijke contractuele aanpassingen te vermijden kan de beschikbare tijd ook voor andere reguliere prestaties aangewend worden. Een grote kuis na verbouwingswerken is door zijn specifieke geaardheid echter niet in de aanneemsom inbegrepen.

15. Indien de opdrachtgever er de voorkeur aan geeft dat de werkzaamheden uitgevoerd worden voor of na de openingsuren, wanneer iedereen het pand verlaten heeft, dient hijzelf er zorg voor te dragen dat alle belangrijke en vertrouwelijke papieren en waardevolle voorwerpen achter slot en grendel zitten en draagt hij hiervoor zelf de volle verantwoordelijkheid.

16. BLINK is niet aansprakelijk voor breuk of beschadiging van neoninstallaties, breuk en schade die voorkomt uit de slechte staat of de slijtage van gebouwen, installaties, meubelen en materieel, krassen op ruiten, vensters en spiegels, onuitwisbare vlekken op tapijten of dergelijke, losgaan of verkleuren van enige vaste bekleding en eventuele beschadigingen aan gevels en dakbedekkingen (roofing, EPDM edm.) door slijtage en/of indrukken door voeten en/of beschermblokken of door de aanwezigheid van scherpe voorwerpen. BLINK is, behoudens haar eigen bedrog of opzettelijke fout, niet aansprakelijk voor incidentele schade of gevolgschade (onder meer: schade aan eigendom, financieel verlies, gederfde winst, verloren omzet, verloren opdrachten, verloren klanten, personeelskosten, schade aan derden, verlies van inkomsten enz.). De Opdrachtgever doet dienaangaande afstand van verhaal ten aanzien van BLINK en/of haar aangestelden. Behoudens in geval van bedrog of opzettelijke fout van haarzelf, zal de maximale aansprakelijkheid van BLINK de betaalde prijs van de diensten voor de looptijd van de opdracht, doch met een maximum van zes maanden, niet overschrijden.

17. De opdrachtgever richt zich met zijn wensen, vragen of problemen tot de leiding van BLINK betreffende de uitvoering van de werkzaamheden of het gedrag van het uitvoerend personeel.

18. Door het aangaan van een contract, verbindt de opdrachtgever er zich toe geen lid van ons personeel in dienst te nemen, zowel tijdens de duur van het contract, als tijdens een periode van 6 maanden na afloop van het huidig contract. Elke inbreuk op deze overeengekomen verplichting vormt een oneerlijke aanwerving, die onherroepelijk aanleiding geeft tot betaling van een som van 2.500 euro per persoon, ten titel van schadevergoeding. Zonder voorafgaandelijke en geschreven toestemming van ons bedrijf, mag ons personeel geen andere werken uitvoeren dan deze die contractueel werden afgesproken. Indien, op vraag van de klant, toch zulke werken werden uitgevoerd, zullen deze aan het dagtarief worden gefactureerd.

19. De opdrachtgever stelt aan BLINK een ruimte (lokaal of kast) ter beschikking die afgesloten kan worden, teneinde het schoonmaakmateriaal en de producten veilig te kunnen opbergen.

20. Behoudens andersluidend beding, zal de klant eventuele klachten omtrent de uitvoering van de prestaties steeds binnen de 3 uur na uitvoering van de werken overmaken aan BLINK, gelet op de bijzondere aard van de opdracht. Klachten omtrent de opstelling en berekening van de facturen dienen binnen de 8 dagen na factuurdatum schriftelijk te worden geuit. Het indienen van een klacht geeft de klant niet het recht om zijn betalingsverplichtingen op te schorten.

21. BLINK zal iedere maand aan de opdrachtgever een factuur zenden voor de uitvoering van de werken en/of leveringen volgens de overeengekomen aanneemsommen in dit contract. Bijkomende en periodieke opdrachten worden afzonderlijk gefactureerd, na uitvoering, of eventueel met tussentijds deelfacturen.

22. Alle facturen van BLINK zijn, tenzij anders vermeld, binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum, te betalen via overschrijving naar: BIC: KREDBEBB IBAN: BE95 7340 4843 7058.

23. Vanaf de vervaldag en door het eenvoudig bereiken van de termijn is op de facturen van rechtswege een intrest verschuldigd van 1,5% per begonnen maand vanaf de factuurdatum en dit zonder ingebrekestelling. Bovendien wordt het niet betaalde factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 15% met een minimum van 150 euro.

24. Bij niet betaling op de vervaldag zal BLINK van rechtswege en zonder ingebrekestelling onverminderd de interesten en eventuele gerechtskosten: de lopende opdrachten schorsen.

25. Voor alle geschillen die naar aanleiding van een overeenkomst of factuur zouden ontstaan, is alleen de rechtbank van Antwerpen bevoegd.
Created by STUDIO CONTENT